Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto dodací a obchodní podmínky platí pro internetový obchod IceDress.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.


Základní ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky jsou nedílnou součástí veškerých elektronických objednávek. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 

Prodávající

Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu IceDress.cz.
Společnost: IceDress s.r.o.

IČ: 05522536

Sídlem: Rakouská 540, Milovice-Mladá, 289 24

C 265084 vedená u Městského soudu v Praze

Adresa provozovny (adresa pro vracení a reklamace zboží)

IceDress s.r.o., Italská 704, Milovice 28924

Kupující

Koncový spotřebitel - právní vztahy prodávajícího s tímto druhem kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.
Podnikatelský subjekt - právní vztahy prodávajícího s tímto druhem kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy.

Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká potvrzením kupujícího na e-shopu www.icedress.cz řádným vyplněním a potvrzením objednávky prodávajícímu. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit doručení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, na základě dohody s kupujícím, v případě, kdy není možné oblečení již vyrobit. V případě, že kupující již zaplatil za objednané zboží, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na účet, který kupující uvede.

 

Zboží

Kulichy jsou ručně háčkované v České republice v univerzální velikosti 54-58 cm.  Pokud máte zájem o jinou velikost, kontaktuje nás prosím přes email icedress@icedress.cz. Všechny výrobky jsou háčkované ze 100% akrylu. Péče o kulicha - doporučuji jemné ruční praní 30°C. Všechny ostatní produkty jsou popsané v detailu produktu a zároveň u každé varianty produktu.

Platba

Zboží posíláme do 5 pracovních dnů od přijetí platby na náš bankovní účet 2001092663/2010 vedený u společnosti FIO Banka.

Dodací podmínky

 U zboží, které je skladem je doba dodání cca 5 pracovních dní. Zboží, které není skladem nebo podle vlastního návrhu bude dodáno do 7 pracovních dnů od data zaplacení objednávky nebo v případě dobírky, vytvoření objednávky (přesněji je vždy dodací lhůta upřesněna prostřednictvím emailu).

Zboží je dodáváno společností Česká pošta a je účtován poplatek za poštovné 60 Kč(obyčejný balík, doporučené psaní) nebo 120 Kč(balík do ruky. Zaslání zboží dobírkou je účtovaná částka za dopravu 100 Kč(obyčejný balík, doporučené psaní) nebo 160 Kč(balík do ruky).

Kupní cena a platební podmínky

Ceny zboží na e-shopu www.icedress.cz jsou konečné tj. včetně všech případných daní. K uvedeným cenám jsou pouze připočteny poplatky za dodání zboží viz. Dodací podmínky.

Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění Kupujícího. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího. Pro kupujícího platí uvedená cena v době objednávky.

Způsob úhrady konečné kupní ceny si kupující navolí sám a vše bude uvedeno v kupní smlouvě. Kupující má na výběr z těchto variant:

dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti nebo kartou při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží;

bankovním převodem předem - při platbě bankovním převodem předem je zboží odesláno po připsání peněz na účet, který je uveden v potvrzené objednávce.

On-line platební kartou - kupní cena je uhrazena kupujícím ihned po dokončení objednávky.

Hotově – v případě osobního odběru, na adrese Italská 704, Milovice 28924 nebo na předem sjednané adrese, lze platit v hotovosti při převzetí objednávky

 

Odstoupení od smlouvy

 

Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu je 14 dní. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se počítá ode dne, kdy kupující obdrží kompletní produkt.

 

Zaslání výrobku zpět musí být na adresu prodávajícího a nesmí být zasláno na Dobírku. Oblečení musí být vrácené nepoškozené a nenošené. Na použité oblečené se nevztahuje odstoupení od smlouvy.

Na zboží šité na zakázku(dle vlastního designu) se nevztahuje lhůta pro vrácení, toto zboží lze pouze upravit​.

Reklamované zboží, které bude zasíláno na adresu Rakouská 540 , 289 24 Milovice NEBUDE VYZVEDÁVÁNO.

Své rozhodnutí odstoupit od smlouvy nám prosím oznamte prostřednictvím e-mailu Icedress@icedress.cz

 V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to na účet, který si kupující sám určí písemně na email: icedress@icedress.cz

Reklamace

Reklamace zboží se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku (především Oddíl čtvrtý – Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě) a zákonem na ochranu spotřebitele (Zákon 634/1992 Sb.)

Nepoškozené a nenošené zboží lze do 14 dnů bez udání důvodů vrátit na fakturační adresu: IceDress s.r.o., Italská 704, Milovice 289 24. Vrácení peněz proběhne zpět na bankovní účet do 30 dnů od vrácení zboží.
Na veškeré zakoupené zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců. Záruka se však nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním či nesprávnou údržbou. Informace o správném zacházení se zboží jsou kupujícímu zaslány spolu s objednaným zbožím.

formulář pro výměnu nebo vrácení zboží naleznete zde: formulář

Reklamace, záruka a odpovědnost za vady

 Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží nemá při převzetí žádné vady. Prodávající odpovídá kupujícímu především za to, že v době převzetí má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné. Taky odpovídá, že se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat odstranění vady, dodání nové věci, nebo součásti bez vad, pokud je to v možnostech prodávajícího, může poskytnout přiměřenou slevu či odstoupení od kupní smlouvy.

 

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dodaného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je povinen oznámit vadu a bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená.

Životnost výrobku se nemusí krýt s pojmem záruční doba. Nadměrné nebo dlouhodobé opotřebení výrobku (např. u prádla nebo obuvi) nemůže být reklamováno jako vada výrobku. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. Zejména uvedením svého jména, příjmení, adresy, data reklamace, obsahu reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace a řádného zdůvodnění reklamace. IceDress s.r.o. jako prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

 

Lhůta pro vyřízení reklamace

 Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem (tj. od přijetí reklamace buď osobně, nebo od přijetí poštovní zásilky s reklamovaným zbožím. V případě komplikací, je možná domluva se zákazníkem na případné delší dodací lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 

Ochrana osobních údajů.

Dle zákona číslo 101/200 Sb. O ochraně osobních údajů a informací jsou vaše data související s nákupem na www.icedress.cz důvěrná a v žádném případě nejsou poskytována žádným třetím osobám s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk jako jsou banky nebo partnerům zajišťujícím přepravu jako jsou spediční společnosti, kterým jsou poskytnuty údaje nutné k doručení zásilky.


Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Obě strany se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následující. Tyto dodací a obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 2. 11. 2016. Změny podmínek vyhrazeny.